Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Nauka uczelnie wyższe oraz sektor badawczo-rozwojowy

Nabór ekspertów do oceny projektów PO IR

Zdjęcie

Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór w formule konkursowej kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie: innowacyjności, branż KIS 1-20, analizy finansowej oraz zarządzania.

Zadaniem ekspertów będzie świadczenie wybranych usług w zakresie:

  • oceny merytorycznej wniosków o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego(KKK),
  • oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", 3.2.1 „Badania na rynek", 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" Programu Inteligentny Rozwój,
  • weryfikacji wyników przeprowadzonej oceny projektu (autokontrola projektu),
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie protestów w zakresie działań/poddziałań: 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw", 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP", 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych", 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej", 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock", 3.2.1 „Badania na rynek", 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne", 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw",
  • zaopiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
  • doradztwa w zakresie projektu.

Więcej informacji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów PO IR") lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Rozwoju oraz równolegle przesłać na adres poczty elektronicznej: POIR@mg.gov.pl.

 

Źródło: MR/ Departament Innowacji

2017-02-06
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.